• Harss Lines Karal

  David Aghasi

 • The Heart Wants What It Wants

  Selena Gomez

 • Asel Em U Kasem

  Gitri

 • Vuy Aman ft Sebu

  Sirusho

 • Dare Surtsh Bonus Track

  Mari

 • Mer Siro Tone

  Tata Simonyan ft Kristina

 • Chka Im Sere

  Arame

 • Meghavor Achkerov

  Aram Asatryan

 • Misht Jpta

  Hayk Kasparov

 • Naz Aselov

  Syuzi Melikyan