دیروز، پیش از تو | yesterday, without you

دیروز، پیش از تو | yesterday, without you

دیروز، پیش از تو همه چیز از دیروز شروع شد دیروز که تو نبودی. دیروزی پیش از تو این جا درمورد تو حرف میزنیم، از تو ها ای که میتواند یک ادم باشد، یک اتفاق باشد، یک حس باشد، یک عشق باشد یا حتی میتواند یه منه دیگر باشد