مرکز مذاکره ایران

مرکز مذاکره ایران

مشاور و مدرس اصول و فنون مذاکره در این کانال در خصوص مذاکره و فروش نکات ارزشمندی را خواهم گفت که سراسر تجربه هست. راههای ارتباطی با اینجانب تلفن مرکز مذاکره ایران 88919311 همراه مدیر برنامه: 09381450505