بشریت

بشریت

... آگاهی و دگر هیچ

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از مجموعه فعالینی است که در آغاز (فوریه ۲۰۰۰) تعدادشان فراتر از انگشتان یک دست هم نبود اما با پیوست اندیشه های مشترک و با همکاری دوستان ویارانی که اهداف و آرمان هایشان آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برابری حقوق زنان و مردان، جدایی دین از دولت،  حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی بود،  رشد یافت و در شهر هانوفر آلمان است در سال 2000 با عنوان: Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. (.VVMIran e.V)، .در شهر برمن آلمان به ثبت
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any