پادکست دهلیز | Dehliz Podcast

پادکست دهلیز | Dehliz Podcast

در پادکست «دهلیز» از «سینما» ، «ادبیات» و «روانشناسی» می‌گوییم، کتاب معرفی می‌کنیم و مهمان‌هایی از این سه حوزه خواهیم داشت